จังหวัดขอนแก่นเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินขอนแก่น เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นตลาดต้องชม กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ตลาดถนนคนเดินขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนคนเดินขอนแก่น โดยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด โดยจังหวัดขอนแก่นได้เปิดตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ตามโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เป็นสถานที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนืออาชีพหลัก และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดขอนแก่นจึงได้พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดถนนคนเดินขอนแก่นเป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 3
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้า จุดถ่ายภาพตลาดต้องชม การแสดงบนเวที และกิจกรรมลุ้นทองคำแก่ประชาชนผู้มาเดินชม ชิม ช้อป

ยกถนนคนเดินขอนแก่น เป็น ตลาดประชารัฐต้องชม
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina